...SORRY...

-> BLOG is SUSPENDED <-

BEAUTIFUL 5 [SHIT]ERS

ROMAJI VERSION
Hotoke setsu maka hannya nami ra mitsu ta kokoro kei
kan jizai bosatsu
Gyou shin hannya nami ra mitsu ta toki
Shou ken go un mina sora
Do issai ku yaku
Sha rishi
Shoku fu i sora
Sora fu ishoku
Hikisokuzekuu
Kuusokuzeshiki
Aisou gyou shiki mata fuku jo kore
Sha rishi
Kore sho hou sora sou
Fu nama fumetsu
Fu aka fujou
Fu zou fumetsu
Kore yue kuuchuu
Mushoku buaisou gyou shiki
Mu me jibi shita mi i
Mushoku koe ban aji shokuhou
Mugen kai naishi muishiki kai
Mu mumyou mata mu mumyou jin
Naishi mu rou shi mata mu rou shi jin
Mu ku shuu metsu

-> BACK <-